Činnosť zariadenia

Hlavnou prioritou Zariadenia opatrovateľskej služby je vytvorenie náhradného domova pre seniorov, kde sú vytvorené  podmienky:
pre  dôstojný život aj zdravotne postihnutým seniorom
príjemnej rodinnej atmosféry
vzájomnej dôvery a porozumenia
poskytovania komplexnej starostlivosti o klienta

 

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálnu rehabilitáciu
 • 24-hod. opatrovateľskú a ošetrovateľskú činnosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • utvára podmienky na úschovu cenných veci

Náš tím odborných zamestnancov zabezpečuje komplexnú starostlivosť o klientov nášho zariadenia. Ku každému obyvateľovi pristupujeme individuálne s ohľadom na jeho jedinečné potreby. V súlade s platnou legislatívou SR poskytujeme celoročnú sociálnu starostlivosť.
O našich klientov je preto veľmi dobre postarané.

 

Zdravotná starostlivosť zahŕňa

 • primárnu zdravotnú starostlivosť prostredníctvom zmluvného lekára, ktorý prichádza do zariadenia
 • vedenie zdravotnej dokumentácie pacienta

K štandardným službám nášho domova dôchodcov patrí aj:

 • zabezpečenie liekov podľa indikácie lekára a predpisu liekov prostredníctvom zdravotnej poisťovne
 • zorganizovanie a zabezpečenie zdravotníckych pomôcok, odborných vyšetrení
 • doprevádzanie a doprava na odborné vyšetrenia
 • hospitalizácie podľa odporúčania príslušného odborného, resp. ošetrujúceho lekára prostredníctvom zdravotnej poisťovne

 

Stravovanie

Poskytujeme  stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov, ktorým sa stravovanie poskytuje, a podľa stravných jednotiek.
Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera Za stravnú jednotku sa považuje finančná norma priemerných nákladov na potraviny a suroviny.

 

Ubytovanie

Naši klienti sa musia vo svojich izbách cítiť príjemne, bezpečne a majú tam vytvorené primerané pohodlie. Ubytovanie poskytujeme v izbách:

 • dvoch jednoposteľových,
 • jednej dvojposteľovej,
 • dvoch trojposteľových.

 

Kultúrna činnosť

Život starých ľudí v domove dôchodcov nemôže byť jednotvárny a stereotypný. Je potrebné ho vyplniť širokou paletou činnosti, aby sa aj starý človek mohol realizovať V zariadení je k dispozícii malá knižnica, spoločenská miestnosť s digitálnymi televíznymi programami. Voľný čas klientov je vypĺňaný rôznymi aktivitami ako sú: biblioterapia, muzikoterapia, aromaterapia a rôzne spoločenské hry, ručné práce. Do zariadenia prichádza pravidelne kňaz, vysluhovať sviatosť zmierenia a slúžiť svätú omšu podľa želania klientov.

 

Aktivity zariadenia

Priebežne celý rok je vyplnený širokou paletou činností. Už počas fašiangov organizujeme Fašiangové stretnutie dôchodcov mesta Spišská Belá pod záštitou primátora mesta. Máme za sebou už 4. ročník tohoto obľúbeného stretnutia.

V jarných mesiacoch roka sú to Veľkonočné sviatky, Deň matiek, ktoré organizujeme v spolupráci  Základnou školou na Štefánikovej ulici a Základnou umeleckou školou v Lendaku., ktoré nás  obveselia rezkými tónmi ľudových piesní.
Letné obdobie využívame hlavne na pobyty obyvateľov vo krásnom areáli zariadenia. Na programe dňa sú vychádzky obyvateľov  a príjemné posedenia na lavičke. Veľmi obľúbené je  grilovanie pri ktorom si aj spoločne zaspievame a tí mobilnejší si aj zatancujú.
Mesiac október je mesiacom úcty k starším ľuďom. Našich obyvateľov vtedy prichádza pozdraviť primátor mesta, členovia Klubu dôchodcov, ktoré potešia starkých nielen pekným slovom, piesňou, ale aj malým darčekom. Najmladšia generácia detí nás obveseľuje nielen milými scénkami, pesničkami pri rôznych príležitostiach, ale aj samotnou svojou prítomnosťou. Jesenné a zimné mesiace trávia obyvatelia väčšinou pri televízii  a rozhlase.
Pravidelne usporiadame oslavy okrúhlych výročí jubileí. Začiatkom decembra nás nezabudne navštíviť Mikuláš s anjelom a čertom.  Záver roka patrí najkrajším sviatkom roka – Vianočným sviatkom. Tieto si nevieme predstaviť bez duchovného slova pána farára, ktorý tu pravidelne prichádza nielen v prvý piatok v mesiaci, ale aj  každoročne, aby spolu s miništrantmi a  speváckym zborom zahájil slávenie narodenia malého Ježiška.

Menu